SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w podczas Mszy Świętej w sobotę
o 17:00 lub w niedzielę o godz. 11:00.

Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przygotować:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • dane personalne rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenie dla rodziców chrzestnych od swojego ks. proboszcza
 • w przypadku dziecka spoza parafii zgodę parafii zamieszkania.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Ustalenie terminu planowanego ślubu powinno odbywa się w terminie wcześniejszym w kancelarii parafialnej.
Trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii, przedkładając następujące dokumenty:

 • aktualne świadectwo chrztu (wydawane przez parafię miejsca chrztu nie wcześniej niż 3 miesiące) z adnotacją o sakramencie bierzmowania,
 • zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżenskiego
 • zaświadczenie z poradni prorodzinnej
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,
 • dowód osobisty.

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Pamiętać należy, że dokumenty te ważne są tylko trzy miesiące od daty ich wystawienia.


SAKRAMENT CHORYCH

Sakrament chorych udzielany jest podczas odwiedzin w pierwsze soboty miesiąca, a w nagłych potrzebach o każdej porze. Osoby chore można zgłaszać osobiście bądź telefonicznie.


POGRZEB

Termin pogrzebu ustala się w pierwszej kolejności z księdzem Proboszczem, później z firmą pogrzebową.

Przy załatwianiu formalności należy przedstawić:

 • akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego,
 • zaświadczenie z zakładu pogrzebowego o dopełnieniu formalności dotyczących pochówku

BIERZMOWANIE

Terminy spotkań dla kandydatów są podawane w czasie ogłoszeń parafialnych.